Zasady korzystania z danych osobowych Zasady korzystania z danych osobowych

Dane pracowników zawarte w wykazie wydziałów i stanowisk w Urzędzie Miasta Wałcz publikowane są z przeznaczeniem do kontaktu służbowego z pracownikami.

Zabrania się wykorzystywania adresów e-mail oraz telefonów w celach handlowo - usługowych oraz reklamowych

Wydziały i Stanowiska Urzędu Miasta Wałcz Wydziały i Stanowiska Urzędu Miasta Wałcz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 Adres:
 Plac Wolności 1
 78-600 Wałcz
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, numeracja porządkowa
  pokój 116 – I piętro
 • Opłaty za wieczyste użytkowanie oraz ich aktualizacja, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  pokój 116 – I piętro
 • Podział nieruchomości, dzierżawa nieruchomości pokój 114 – I piętro
 • Planowanie Przestrzenne – budynek A pokój 112
   
  Fax  67 258 26 18

 
Godziny pracy 
 
Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

  Katarzyna Pyka
  Naczelnik Wydziału
  

  Anna Nazaruk
  Inspektor ds. Gospodarki
  Gruntami

  Cyryla Kończak
  Inspektor ds. Gospodarki 
  Gruntami

  Anna Włodarczyk

  Inspektor ds. Gospodarki
  Gruntami

  Andrzej Gałecki
  Inspektor ds. Gospodarki
  Gruntami

 

  Renata Jarocka 
  Inspektor ds. Lokalowych


  Dawid Kuna
  Podinspektor ds. Planowania  
  Przestrzennego

 

 tel.: 67 258 44 71 wew. 30

 
 tel.: 67 258 44 71 wew. 28

 
 

  tel.: 67 258 44 71 wew. 28 

 
 

 tel.: 67 258 44 71 wew. 55
     
 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 55 


 
 tel.: 67 258 44 71 wew. 19


 

  tel.: 67 258 44 71 wew. 44


   r

  Zakres działania wydziału
 • gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne, ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
 • organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Miasta,
 • wydawanie decyzji w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • wydawanie zgody na zajęcie gruntów w celu przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej,
 • dokonywanie przeglądów nieruchomości gminnych w zakresie użytkowania,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Miasta,
 • komunalizacja gruntów,
 • ewidencjonowanie gruntów komunalnych - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
 • tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim, 
 • wydawanie decyzji w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • wydawanie decyzji w sprawie ustalenia  opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
 • dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
 • nadawanie numerów ewidencyjnych dla budynków – nieruchomości,
 • wykonywanie obowiązków należących do zadań własnych i zleconych w zakresie gospodarki rolnej,
 • aktywne inicjowanie działań związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych ze zdejmowaniem nieruchomości ze stanu mienia komunalnego i przyjmowania na mienie komunalne.
 • Zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego , zamiennego , socjalnego , pomieszczenia tymczasowego bądź w sprawie zamiany mieszkania, wydawanie skierowań do zawarcia umów na w/w  lokale, ustalenia uprawnień do lokalu osób pozostających w nim po śmierci lub wyprowadzenia się najemcy. - budynek A pokój 115 - I piętro
 • Planowanie przestrzenne:
     -   wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
     -   sporządzanie planów miejscowych
     -   wydawanie zaświadczeń i wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków  
          zagospodarowania miasta oraz planów miejscowych
     -   opiniowanie podziałów geodezyjnych
     -    zawieranie umów na umieszczanie reklam na gruntach gminnych
  Dodatkowe informacje:
 

Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz

 Agnieszka Ciesielska
Podinspektor ds. Organizacyjnych
 
Anna Owczarek
Inspektor ds. Organizacyjnych
 

 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój 7
tel. 67 258 44 71
fax 67 258 26 18