Kontakt Kontakt

 Agnieszka Ciesielska
Podinspektor ds. Organizacyjnych
 
Anna Owczarek
Inspektor ds. Organizacyjnych
 

 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój 7
tel. 67 258 44 71
fax 67 258 26 18

Wnioski i dokumenty Wnioski i dokumenty

Zgromadzenia

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 397).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
2. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.
3. Pisemna zgoda na pełnienie obowiązków przewodniczącego, w przypadku gdy organizator zgromadzenia nie jest przewodniczącym zgromadzenia –
4. Do wglądu: 
• dowód osobisty osoby,
• dokumenty potwierdzające sposób reprezentowania osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizator inicjuje zgromadzenie.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. W przypadku gdy, organ gminy akceptuje zawiadomienie, niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek i organów, bez konieczności powiadomienia organizatora.
2. Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed datą zgromadzenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich Wojskowych i Obrony Cywilnej , pok.23, budynek B/parter/ tel.67-258-44-71 wew.51.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w terminie 24 godzin od otrzymania decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

VI. UWAGI:
1. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia (np. aby zgromadzenie odbyło się w piątek, zawiadomienie powinno wpłynąć do organu najpóźniej w poniedziałek). Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem w/w terminu nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń za zwołanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie takiemu zgromadzeniu.
2. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
3. W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora zawierającego: 
     1. określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia,
     2. zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia, 
     3. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia,
     4. podpis właściwego przedstawiciela organu gminy,
     5. pieczęć organu gminy.
     4. Organ gminy wyposaża przewodniczącego w w/w identyfikator.
     5. Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest obowiązany do prowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.