Kontakt Kontakt

 Agnieszka Ciesielska
Podinspektor ds. Organizacyjnych
 
Anna Owczarek
Inspektor ds. Organizacyjnych
 

 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój 7
tel. 67 258 44 71
fax 67 258 26 18

Wnioski i dokumenty Wnioski i dokumenty

Gospodarka nieruchomości i Planowanie Przestrzenne

1. Wydzierżawienie gruntu.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy stanowiących własność Miasta Wałcza.

3. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

4. Podział nieruchomości.

5. Srzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym.

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

7. Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej oraz zjazdów indywidualnych

8. Wniosek na zamianę nieruchomości gruntowych

9. Wniosek o bonifikatę z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste .

10. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej wałcz w trybie bezprzetargowym

11. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

12. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz

13. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza

14. Decyzje o warunkach zabudowy

15. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

16. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17. Zawarcie umowy na umieszczenie tablicy reklamowej

18. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19. Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste/na własność