Kontakt Kontakt

 Agnieszka Ciesielska
Podinspektor ds. Organizacyjnych
 
Anna Owczarek
Inspektor ds. Organizacyjnych
 

 

Urząd Miasta Wałcz budynek A
pokój 7
tel. 67 258 44 71
fax 67 258 26 18

Wnioski i dokumenty Wnioski i dokumenty

Ewidencja działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2011r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. „zerowego okienka" tj. regulujące funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej utworzona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana „CEIDG" prowadzona przez Ministra Gospodarki, której zadaniem jest:
1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3.umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Zadania organów gmin po 1 lipca 2011r. związane z CEIDG są nadal zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o CEIDG jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zadania organów gmin na rzecz CEIDG regulują też przepisy zawarte w art. 66 i 67 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2009r. Nr 18, poz.97 z późn.zm.) w zakresie dotyczącym – przekazywania do CEIDG informacji w zakresie reglamentowanej,
- udostępnianie danych z zarchiwizowanej gminnej ewidencji działalności gospodarczej.
Organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, w terminie do 30 czerwca 2012r. przekażą do CEIDG dane o przedsiębiorcach wykonujących aktualnie działalność gospodarczą wiążącą się z uzyskaniem odpowiednio koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, licencji lub zezwolenia, zawarte w prowadzonych przez nie rejestrach, zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej.
Wnioski o wpis do CEIDG, zgodnie z art. 26 ust. 1 u.s.d.g. mogą być składane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDGhttps://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/, w BIP Ministra Gospodarkihttp://bip.mg.gov.pl/ oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Wałcz  https://esp.umwalcz.pl

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Na podstawie art. 26 ust. 2 wniosek o wpis do CEIDG ( w formie papierowej może być złożony:
1.  osobiście (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek) albo
2.  wysłany listem poleconym ( w tym wypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza art. 27 ust. 9 u.s.d.g.)

Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie elektronicznej powinien być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

1. Wpis, zmiana, wznowienie i zawieszenie oraz likwidacja działalności gospodarczej

2. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach w zakresie danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011r.)