Projekty Projekty

Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk
Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk".
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.
 
Wartość projektu: 424 787,52 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 315 786,66 zł.
 
Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. - 31.12.2019 r.
 
Celem projektu jest: kształcenie u uczniów oraz nauczycieli kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, posługiwania się technikami ICT
i językami obcymi.
 
Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:
 1. Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 400 uczniów.
 2. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 25 nauczycieli.
 3. Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu.
Wsparciem projektowym zostanie objętych 528 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu oraz 30 zatrudnionych w szkole nauczycieli.
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
 1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach:
 1. Innowacji „Mały przedsiębiorczy Europejczyk", w tym zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 2. Innowacji „Gry i zabawy matematyczne z zastosowaniem multimediów",
 3. Innowacji z przyrody „Ciekawscy mądrale",
 4. Multimedialnego koła ortograficznego oraz zajęć wspomagających funkcję pisania dla uczniów,
 5. Zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych,
 6. Nauczania programowania w zakresie robotyki „Mały konstruktor z wykorzystaniem klocków lego",
 7. Organizacji zajęć o profilu ekonomicznym,
 8. Organizacji zajęć o profilu językowym,
 9. Zajęć z wykorzystaniem metody Biofedbacku – biologiczne sprzężenie zwrotne,
 10. Spotkań ze specjalistami – doradcą edukacyjno – zawodowym,
 11. Organizacji zajęć komputerowych,
 12. Organizacji zajęć wspierających, w tym z psychologiem,
 13. Wyjazdów edukacyjnych.
 1. Organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.
 2. Doposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny.
 3. Modernizację sieci komputerowej oraz multimedialnego centrum edukacyjnego.
Pobierz dokumetny: