Aktualności Aktualności

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości dot. azbestu

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:
 
  • Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację burmistrzowi miasta;
  • Podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
 
Dane należy uaktualniać  corocznie do dnia  31 stycznia.
 
Wzór formularza inwentaryzacyjnego jest możliwy do pobrania ze strony internetowej www.bezazbestu.eu/formularze lub w  Urzędzie Miasta Wałcz, pokój 202.

Źródło: Elżbieta Spychała  Wydział IMGKiŚ

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.