Aktualności Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu informuje mieszkańców miasta Wałcza, iż nadal wydawane są skierowania dla osób potrzebujących pomocy w formie żywności do Polskiego Związku Głuchych w Wałczu  (PZG) , który jako jedna z trzech organizacji z terenu Wałcza wydaje żywność w ramach w/w PODPRODRAMU 2017.

Zgodnie z wytycznymi produkty żywnościowe mogą otrzymywać osoby posiadające skierowanie z MOPS Wałcz. Progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota:      
  ▪  DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ – 1.268 zł netto (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc wstecz);      
▪   DLA OSOBY W RODZINIE  – 1.028 zł netto  (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc wstecz).
       
Zainteresowanych otrzymaniem skierowania prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych MOPS Wałcz wg. rejonów (w holu na tablicy informacyjnej znajduje się wykaz ulic rejonów) w godz. 8.00-10.00 oraz 14.00-14.45.

Osoba ubiegająca się o skierowanie ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o dochodach ( druk oświadczenia znajduje się w posiadaniu pracowników socjalnych) oraz posiadania dokumentów świadczących o dochodach osoby/rodziny wykazanych w oświadczeniu.                            
Skierowanie wydawane są jednorazowo i obowiązuje przez czas trwania Podprogramu 2017 tj. do 30 czerwca 2018 roku.    
    
Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy żywnościowej bez skierowania z MOPS Wałcz po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w organizacji dystrybuującej żywność.

Osoby, które dotychczas otrzymały skierowania do Caritas pw. św. Antoniego, a nie zostały zakwalifikowane w Caritas św. Antoniego do jej otrzymania informujemy, że przekierowujemy Państwa na Polski Związek Głuchych w Wałczu. Osoby będące w posiadaniu skierowania do Caritas Antoniego, proszone o ich dostarczenie do PZG Wałcz w dniu pobierania żywności.  
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W MARCU 2018 r.

1. Caritas św. Antoniego wydaje żywność dla osób ze skierowaniami na tę organizację na plebani parafii pw. św. Antoniego w Wałczu przy ul. Orlej 11. W marcu zaplanowano jeden dzień na wydawanie żywności tj. 5 marca 2018 r. (poniedziałek) w godz. 15.30-17.30

2. Caritas pw. św. Mikołaja wydaje żywność dla osób ze skierowaniami na tę organizację na plebani parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu przy ul. Papieża Jana XXIII 13 w dniu 17 marca 2018r. (sobota) w godz. 13.00-16.00

3. Polski Związek Głuchych w Wałczu obecnie ustala termin wydawania żywności o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie po jego ustaleniu.
 

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.