Aktualności Aktualności

Zmiana nazwy ulicy 12 Lutego na ulicę Generała Władysława Andersa

Szanowni Mieszkańcy!
 
Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze zmianami) oraz Zarządzeniem Zastępczym Nr 8/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5267) ulica 12 Lutego otrzymała nową nazwę: ulica Generała Władysława Andersa.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 w/w ustawy pisma oraz postępowania sądowe
i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Prawa autorskie Prawa autorskie

Znajdujące się w Portalu treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Urzędu Miasta Wałcz

Wykorzystywanie przez Użytkowników oraz osoby trzecie treści i materiały zawarte w Portalu do celów innych niż użytek własny wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Wałcz. Zabronione jest w szczególności kopiowanie i wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.